Biuletyn Informacji Publicznej

skocz do menu lub skocz do treści merytorycznej

Strona główna » Ogólne » Status prawny

Status prawny

STATUT

Uchwała Nr XXIX/828/2014

Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie nadania statutu Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. H ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) w związku z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Z 2012 r. poz. 406), uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Tracą moc:

1. Uchwała nr XI/235/2003 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 listopada 2003 r r. w sprawie statutu Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu;

2. Uchwała nr XIII/231/2008 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zmiany w statucie Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dniu od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym

Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

S T A T U T Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu

Rozdział 1.

Przepisy ogólne.

§ 1. Centrum Sztuki Galeria EL, zwana dalej Galerią EL, jest instytucją upowszechniania kultury utworzoną uchwałą Nr 82/555/72 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu z dnia 28.08.1972 r. i działa na podstawie

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Z 2012 r., poz. 406);

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.);

4) niniejszego statutu

 

§ 2. 1. Siedziba Galerii EL mieści się w Elblągu przy ul. Kuśnierskiej 6.

2. Terenem działania Galerii EL jest miasto Elbląg.

§3. Organizatorem Centrum Sztuki Galeria EL jest Gmina Miasto Elbląg, zaś nadzór nad Galerią EL sprawuje Prezydent Miasta Elbląg.

§ 4. 1. Galeria EL jest samorządową instytucją kultury.

2. Galeria EL jest samodzielną jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Prezydenta Miasta Elbląg.

§ 5. Galeria EL używa pieczęci podłużnej, zawierającą pełną nazwę oraz dane teleadresowe.

§ 6. Galeria EL współpracuje w zakresie dokumentacji i koordynacji wystaw z galeriami oraz instytucjami kultury w kraju i zagranicą.

§ 7. Galeria EL współpracuje ze środowiskami twórczymi działającymi w kraju i za granicą, a przede

wszystkim ze środowiskami twórczymi Elbląga.

Rozdział 2

Cele i zadania Galerii EL

§ 8. Celem działalności Galerii EL są:

1) promocja, prezentacja i propagowanie współczesnej twórczości artystycznej w jej różnych

dziedzinach - zgodnie z ideą działania interdyscyplinarnego, w szczególności zaś sztuk plastycznych;

2) edukacja kulturalna oraz kształtowanie postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze;

3) podejmowanie i realizowanie inicjatyw twórczych w dziedzinie sztuk plastycznych oraz w innych

dziedzinach sztuki.

§ 9. Do podstawowych zadań Galerii EL należy:

1) organizacja, realizacja i propagowanie wystaw współczesnych sztuk plastycznych;

2) realizacja odpowiadających warunkom przestrzennym i wyposażeniu obiektu imprez o charakterze interdyscyplinarnym, uwzględniających różne dyscypliny sztuki;

3) stwarzanie warunków sprzyjających powstawaniu i upowszechnianiu wartości twórczych, wymianie doświadczeń np. wystawy promocyjne, konkursy, plenery, zakupy dzieł itp.;

4) wydawanie publikacji związanych z upowszechnianiem twórczości artystycznej;

5) gromadzenie i publikowanie dokumentacji dotyczącej współczesnego życia plastycznego z terenu Elbląga, województwa warmińsko-mazurskiego, z kraju i spoza jego granic;

6) upowszechnianie sztuki ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji sztuki współczesnej;

7) dokonywanie zakupów dzieł sztuki współczesnej - sztuki plastycznej, gromadzenie zbiorów, ich inwentaryzowanie, zarządzanie nimi i użytkowanie;

8) obrót dziełami sztuki oraz wydawnictwami z zakresu sztuki;

9) gromadzenie dokumentacji z zakresu sztuki współczesnej - szczególnie związanej ze środowiskami twórczymi i artystycznymi współpracującymi z Galerią EL;

10) Galeria EL może prowadzić działalność w zakresie imprez muzycznych, teatralnych, kółek artystycznych, usług fotograficznych, filmowych, wypożyczania dzieł sztuki i video;

11) sprawowanie mecenatu nad formami przestrzennymi powstałymi podczas Biennale Form Przestrzennych w latach 1965 - 1973 oraz innych plenerów organizowanych przez Galerię EL - gromadzenie dokumentacji dotyczącej form przestrzennych i nadzór nad ich stanem technicznym.

§ 10. Galeria EL może podejmować inne zadania dla zaspokojenia społecznych potrzeb mieszkańców Elbląga i realizacji zadań polityki kulturalnej miasta i państwa.

§ 11. W realizacji celów statutowych Galeria EL może działać samodzielnie, bądź we współpracy z osobami fizycznymi i prawnymi na podstawie odrębnych umów.

Rozdział 3

Zarządzanie i organizacja

§12. 1. Dyrektor zarządza Galerią EL i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Dyrektor organizuje pracę Galerii EL oraz odpowiada za całokształt jej działalności.

§13. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Elbląg w trybie przewidzianym ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§14. Dyrektora powołuje się na okres od trzech do siedmiu lat.

§ 15. Do obowiązków Dyrektora Galerii EL należy w szczególności:

1) kierowanie pracami Galerii EL oraz nadzór nad majątkiem instytucji;

2) propagowanie działalności Galerii EL;

3) przedkładanie organizatorowi do zatwierdzenia planów zadań programowych, po ich zaopiniowaniu przez Radę Programową oraz planów zatrudnienia, płac, preliminarzy budżetowych i planów inwestycyjnych;

4) decydowanie o przyjmowaniu darowizn oraz przyjmowaniu i przekazywaniu depozytów;

5) decydowanie o celowości wydatków i zarządzanie wpłatami w ramach posiadanego budżetu;

6) zawieranie umów o pracę, umów zleceń i umów o dzieło;

7) przedstawianie organizatorowi sprawozdań z działalności merytorycznej Galerii EL po zaopiniowaniu przez Radę Programową oraz spraw i wniosków wymagających jego decyzji;

8) reprezentowanie Galerii EL na zewnątrz.

§ 16. Organizację wewnętrzną określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora Galerii EL po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta oraz Rady Programowej.

Rozdział 4

Rada Programowa

§ 17. 1. Organem opiniodawczym i doradczym właściwym dla spraw związanych z działalnością Galerii EL jest Rada Programowa, reprezentująca środowiska twórcze Elbląga.

2. Skład osobowy, zasady działania Rady Programowej ustala Prezydent Miasta, po zasięgnięciu opinii Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Elblągu.

3. Kadencja członków rady trwa 5 lat.

4. Szczegółowy tryb pracy Rady określa uchwalony przez nią regulamin.

5. Liczba członków wynosi 7 osób.

6. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady.

7. Do zadań Rady należy opiniowanie corocznych programów merytorycznych i sprawozdań Galerii EL , opiniowanie i wnioskowanie w innych sprawach związanych z Galerią EL.

8. Rada odbywa posiedzenia raz na pół roku, a w miarę potrzeby - częściej.

9. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć rzeczoznawcy i krytycy sztuki zapraszani przez przewodniczącego Rady lub dyrektora Galerii EL w celu opiniowania i referowania poszczególnych zagadnień.

10. Niezależnie od posiedzeń, o których mowa w ust. 8 mogą być zwoływane nadzwyczajne posiedzenia Rady na żądanie co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady lub na wniosek dyrektora Galerii EL w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności.

4. Posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący Rady lub dyrektor Galerii EL.

Rozdział 5.

Majątek i finanse Galerii EL

§ 18. 1. Za gospodarkę finansową Galerii EL odpowiada dyrektor Galerii EL.

2. Galeria EL jest samorządową jednostką finansów publicznych i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Z 2012., poz. 406) oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

3. Galeria EL gospodaruje samodzielnie przydzielonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

4. Podstawą gospodarki finansowej Galerii EL jest plan finansowy ustalony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

5. Galeria EL sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

§ 19. 1. Galeria EL pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów.

2. Przychodami Galerii EL są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa i/lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł w szczególności środki pochodzące z Unii Europejskiej oraz programów operacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

3. Organizator ustala wysokość rocznej dotacji na działalność Galerii EL

4. Galeria EL może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, przeznaczając dochód na działalność statutową.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 20. 1. Poszczególne zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.

 

UZASADNIENIE

Zmiany w statucie Centrum Sztuki Galeria EL podyktowane są w znacznej mierze koniecznością dostosowania tego aktu prawnego do obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz. U. Z 2012 r., poz. 406).

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, organy jednostek samorządu terytorialnego zobowiązane są do ogłaszania tekstów jednolitych znowelizowanych aktów normatywnych nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. W związku z dużą ilością ilością zmian w statucie Centrum Sztuki Galeria EL konieczne jest wprowadzenie wersji jednolitej dokumentu.

 

 

Uchwała nie rodzi skutków finansowych.

powrót drukuj artykuł