Biuletyn Informacji Publicznej

skocz do menu lub skocz do treści merytorycznej

Strona główna » Ogłoszenia » Konkursy na stanowiska

Konkursy na stanowiska

Konkurs na dyrektora Centrum Sztuki Galerii EL

PREZYDENT MIASTA ELBLĄGA OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA CENTRUM SZTUKI GALERIA EL W ELBLĄG 
1. Kryteria obowiązkowe wyboru  kandydata:

1)   wykształcenie wyższe magisterskie uzyskanie w ramach studiów na kierunkach związanych z szeroko pojętą kulturą, studiów artystycznych  lub architektury.
 2)   udokumentowany co najmniej 5-letni staż pracy lub 5-letni okres prowadzenia działalności gospodarczej. 
3)   znajomość problematyki  w zakresie funkcjonowania Centrum Sztuki Galeria EL oraz zjawisk w szeroko pojętej kulturze, w tym w szczególności w zakresie sztuk wizualnych. 
4)   znajomości przepisów prawa w zakresie funkcjonowania instytucji kultury, zarówno branżowych, jak i finansowych, 
5)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym, 
6)   korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełni zdolność do czynności prawnych, 7)   niekaralność za przestępstwo popełnione umyślne i  niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1311 z późn. zm.), 8)   posiadanie predyspozycji menadżerskich i umiejętności kierowania zespołem. 
2. Wymagania dodatkowe: 
1)   ukończenie kursów bądź studiów podyplomowych z zakresu prowadzenia działalności kulturalnej bądź organizacji i zarządzania, 2)   znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym,
3)   doświadczenie w pozyskiwaniu środków ze źródeł pozabudżetowych, w tym funduszy unijnych, 
4)   znajomość zagadnień z zakresu realizacji zamówień publicznych w kulturze, 
5)   doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym, 
6)   doświadczenie w zarządzaniu instytucjami kultury, 
7)   umiejętność organizowania pracy w zakresie wystawiennictwa lub sztuk plastycznych
i wizualnych. 
3.  Dokumenty wymagane od  kandydatów : 
1)   pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu, 
2)   autorska koncepcja programowa, organizacyjna i finansowa, dotycząca zarządzania Centrum Sztuki Galerią EL w Elblągu, uwzględniającą warunki organizacyjno-finansowe instytucji, zawierającą: 
a)   ramowy program działalności instytucji na 3 lata (w tym misja, wizja oraz kierunki rozwoju Galerii EL), 
b)  plan gospodarowania środkami finansowymi (w tym pozyskanymi z innych źródeł zewnętrznych), 
c)  opis efektywnego wykorzystania bazy lokalowej i zasobów CS Galerii  EL, 
d) plan współpracy z samorządami terytorialnymi Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz innymi podmiotami ze sfery publicznej i niepublicznej, w tym z organizacjami pozarządowymi, 
3)   życiorys zawodowy  z fotografią, 
4)   kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje, umiejętności i staż pracy, 
5)   3 rekomendacje od osób fizycznych lub prawnych, bezpośrednio związanych z działalnością kulturalną, 
6)   zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym (wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem oferty przez specjalistę z zakresu medycyny pracy), 
7)   oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
i korzystaniu w pełni z praw publicznych, 
8)   oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, 
9)   oświadczenie, ze kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych,     związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa w art. 31 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 168), 10)   oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 922) na potrzeby postępowania konkursowego. 
4.   Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu" do Departamentu Promocji i Kultury Urzędu Miejskiego w Elblągu ul. Stary Rynek 25, 82-300 Elbląg w terminie do 31 sierpnia 2018 roku. 
1)   W przypadku ofert przesyłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Elblągu. (Uwaga: nie decyduje data stempla pocztowego). 
2)   O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. 
3)   Ogłoszenie konkursu, wraz z kwestionariuszem osobowym do pobrania na stronie www.umelblag.pl w zakładce BIP » Urząd Miejski » Oferty pracy » Konkursy na stanowiska 
4)   Informacje dot. warunków organizacyjno - finansowych działalności Centrum Sztuki Galeria El uzyskać można w Departamencie Promocji i Kultury Urzędu Miejskiego w Elblągu pod nr tel. 055/ 239 34 65 lub mailowo: agata.prystupa@umelbląg.pl ). 5)   Rozpatrzenie ofert nastąpi do 30 września 2018r.    

powrót drukuj artykuł