Biuletyn Informacji Publicznej

skocz do menu lub skocz do treści merytorycznej

Strona główna » Ogłoszenia » Przetargi

Przetargi

Zamiana ogłoszenia o zamówieniu nr 1/2011 na "Remont kapitalny dachu kruchty zachodniej wraz z przebudową pomieszczeń w Centrum Sztuki Galeri

Centrum Sztuki Galeria EL informuje, że w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/2011 na „Remont kapitalny dachu kruchty zachodniej wraz z przebudową pomieszczeń w Centrum Sztuki Galeria EL” w dniu 07.04.2011r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania do SIWZ o treści:

Zgodnie z prawem zamówien publicznych Firma (…) zwraca sie z prośbą o wyjaśnienie powyższych punktów SIWZ:

1. Punkt1.1) udokumentowanie wiedzy i doświadczenia - roboty budowlane i konserwatorskie wykonywane w przeciągu ostatnich 5 lat wykonywane przez firmę dotyczacą obiektów zabytkowych, które jednocześnie sa obiektami użyteczności publicznej. Roboty te spełniają także warunek minimalnej wartości brutto czyli 400000 złotych. Czy w związku z tym, można złożyć dokumenty poświadczające doświadczenie na obiektach, które są jednocześnie zabytkowe i użyteczności publicznej i czy zostanie to uznane jako spełnienie warunków określonych w punktach 1a) i 1b) przedmiotowego SIWZ.


2. Punkt2. Udokumentowanie potencjału technicznego oraz osób zdolnych do wykonania zamówień.

Zapis w podpunkcie 1 określający doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy ,,dla co najmniej jednego zadania na obiektach kubaturowych , wpisanych do rejestru zabytków " jest niezgodny z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004roku  §8.1, w którym czytamy, że robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych mogą kierować wyłącznie osoby, ktore oprócz odpowiednich uprawnień budowlanych posiadają co najmniej 2 letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych..


Prosimy o doprecyzowanie obu punktów zapytania.


Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na zadane pytania dokonuje zmiany SIWZ w następującym zakresie:


Punkt 6. 1) SIWZ „Udokumentowanie wiedzy i doświadczenia” otrzymuje brzmienie:


„Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia na podstawie wykazania przez Wykonawcę wykonania w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 zadania obejmującego wykonanie robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

Przez roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia Zamawiający rozumie roboty budowlane przy obiektach użyteczności publicznej o wartości minimum 400 000,00 zł brutto.

Przy ocenie spełniania tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnianiu warunku będą zsumowane z dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Wartości podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego dla wartości usług należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień odbioru tych usług, podając datę i kurs.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń, metodą spełnia / nie spełnia.”

Punkt 6. 2) SIWZ „Udokumentowanie potencjału technicznego oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia” otrzymuje brzmienie:


„Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia na podstawie wykazania przez Wykonawcę dysponowania następującymi osobami:

1) kierownik budowy

Minimalne wymagania:

- wykształcenie wyższe techniczne;

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

- 10 lat stażu pracy zawodowej w budownictwie, w tym minimum 5 lat jako kierownik budowy,

doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy dla co najmniej jednego zadania obejmującego roboty budowlane na obiektach kubaturowych, wpisanych do rejestru zabytków,

co najmniej 2-letnia praktyka zawodowa na budowie przy zabytkach nieruchomych.


2) kierownik robót sanitarnych

Minimalne wymagania:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

- 8 lat stażu pracy zawodowej w budownictwie, w tym minimum 4 lata jako kierownik robót sanitarnych  lub kierownik budowy

3) kierownik robót elektrycznych

Minimalne wymagania:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci, instalacji  i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

- 8 lat stażu pracy zawodowej w budownictwie, w tym minimum 4 lata jako kierownik robót elektrycznych lub kierownik budowy

Wartości podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego dla wartości usług należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień odbioru tych usług, podając datę i kurs.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń, metodą spełnia / nie spełnia.”


Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku ze zmianą treści SIWZprzedłuża termin składania ofert do 20 kwietnia 2011 roku do godz. 14.00.

powrót drukuj artykuł