Biuletyn Informacji Publicznej

skocz do menu lub skocz do treści merytorycznej

Strona główna » Ogłoszenia » Przetargi

Przetargi

Ogłoszenie o zmianie ogloszenia nr 1/2011 na "Remont kapitalny dachu kruchty zachodniej wraz z przebudową pomieszczeń w Centrum Sztuki

Centrum Sztuki Galeria EL informuje, że w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/2011 na „Remont kapitalny dachu kruchty zachodniej wraz z przebudową pomieszczeń w Centrum Sztuki Galeria EL” zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w następującym zakresie:
Punkt 10 SIWZ "Wymagania dotyczące wadium" otrzymuje brzmienie:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 zł. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:-         pieniądzu,-         poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,-         gwarancjach bankowych,-         gwarancjach ubezpieczeniowych,-         poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto:

42 1160 2202 0000 0000 6191 5827

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku ze zmianą treści SIWZ przedłuża termin składania ofert do 27 kwietnia 2011 roku do godz. 13.00.

powrót drukuj artykuł