Biuletyn Informacji Publicznej

skocz do menu lub skocz do treści merytorycznej

Strona główna » Ogłoszenia » Przetargi

Przetargi

Ustny przetarg nieograniczony na prowadzenie działalności gastronomiczno-handlowo-rozrywkowej będącej elementem składowym "Dni Elbląga 2014

Dyrektor Centrum Sztuki Galeria EL

82-300E Elbląg, ul. Kuśnierska 6 ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej na prowadzenie działalności gastronomiczno-handlowo-rozrywkowej będącej elementem składowym „Dni Elbląga 2014"
strona internetowa: http://bip.galeria-el.pl/ (tel. +48 055 625 67 84, fax. +48 055 625 67 86)    
 1. Przedmiot dzierżawy:
Przedmiotem dzierżawy jest teren położony w Elblągu pomiędzy ul. Warszawskiej, ul. Tartaczną i ul. Grochowską, obejmujący część placu cyrkowego (wyspa Spichrzów), o powierzchni 3500,00m2 , stanowiący części działek nr 216/5, 218,219/1, 219/2 - szczegółowo oznaczony na załączniku graficznym do niniejszego ogłoszenia (załącznik nr 1)
 1. Wywoławcza wysokość czynszu za okres od 21 czerwca 2014 r. do 22 czerwca 2014 r. wynosi 10.001,00 zł brutto (stawka wyliczona na podstawie Tabeli nr III Zarządzenia nr 188/2010 Prezydenta Miasta Elbląga pkt. 14. Handel okolicznościowy, stoiska promocyjne, za każde rozpoczęte 100 m2  146.40 zł na dobę ), tj. 3500 m2x 1,46 zł x 2 dni = 10.248,00 zł brutto.

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie umożliwiającym prawidłową realizację usług gastronomiczno-handlowo-rozrywkowych będących elementem składowym „Dni Elbląga 2014" oraz mają uregulowane wszystkie zobowiązania płatnicze wobec Centrum Sztuki Galeria EL. Uczestnik przetargu winien legitymować się dowodem osobistym oraz przedłożyć komisji przetargowej wypis z właściwego rejestru potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku działania przez pełnomocnika, uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy.

 1. Przetarg odbędzie się w Krużganku Centrum Sztuki Galeria El ul. Kuśnierska 6, 82-300 Elbląg, w dniu 6 maja 2014 r. o godz. 12:00

 1. Wadium w wysokości 2000,00 zł należy wpłacić przelewem na konto:
42 1160 2202 0000 0000 6191 5827 do 5.05.2014 r. Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać na przetargu oraz przedłożyć na żądanie komisji oryginał dowodu wpłaty wadium.
 1. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet
  czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości. Wadium przepada w razie uchylenia się dzierżawcy, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawnej.

 1. Wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

 1. Przetarg odbędzie się, chociażby uczestniczyła tylko jedna osoba/firma spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

 1. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje kwotę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie. Minimalne postąpienie wynosi 1000 zł brutto.

 1. Ogłoszenie o przetargu, warunki dzierżawy nieruchomości dostępne są na tablicach ogłoszeń: Centrum Sztuki Galeria El, a także na stronie internetowej miasta Elbląg - www.elblag.eu, http://bip.galeria-el.pl/


 1. Integralną częścią niniejszego ogłoszenia są szczegółowe warunki dzierżawy, z którymi oferent zobowiązany jest się zapoznać. Szczegółowe Warunki Dzierżawy stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Warunkiem dopuszczenia oferenta do przetargu jest złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

 1. Dyrektor Centrum Sztuki Galeria EL zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn, o czym poinformuje w formie właściwej dla jego ogłoszenia.


Adres Wydzierżawiającego: Centrum Sztuki Galeria EL Ul. Kuśnierska 6 82-300 Elbląg tel. +48 055 625 67 84, fax. +48 055 625 67 86
Osoba do kontaktu:
 1. w sprawie informacji dotyczących organizacji „Dni Elbląga 2014"
- Pan Leszek Linkowski, specjalista ds. organizacji imprez i wydarzeń miejskich, Departament Kultury, Sportu i Turystyki UM w Elblągu, tel.: + 48 55 239 31 55,
e-mail: leszek.linkowski@umelblag.pl,
 1. w sprawie dotyczącej warunków dzierżawy terenu
- Pan Leszek Linkowski, specjalista ds. organizacji imprez i wydarzeń miejskich, Departament Kultury, Sportu i Turystyki UM w Elblągu, tel. 55 239 31 55,
e-mail: leszek.linkowski@umelblag.pl 

Załączone pliki

kliknij na nazwę aby pobraćpowrót drukuj artykuł