Biuletyn Informacji Publicznej

skocz do menu lub skocz do treści merytorycznej

Strona główna » Ogłoszenia » Przetargi

Przetargi

Przetarg na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach projektu "Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Gale

Centrum Sztuki Galeria EL ogłasza przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach zadania "Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu"
Zamawiający: Centrum Sztuki Galeria EL,ul. Kuśnierska  682-300  Elbląg,
tel. 556256784, e-mail galeria-el@galeria-el.pl, faks 556256786.  
REGON 170173823
samorządowa instytucja kultury

Strona z publikacją ogłoszenia:
http://www.galeria-el.pl/modernizacja-dawnego-kosciola-nmp-obecnie-siedziby-centrum-sztuki-galeria-el-w-elblagu.html
Nr referencyjny ogłoszenia: DAG.AW.1.2018

Zakres zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1. Analizę dokumentacji projektowej, jej weryfikację i ocenę kompletności, sporządzenie raportu z tej analizy pod kątem prawidłowości, powyższe należy przeprowadzić również pod kątem zgodności z przepisami ustawy pzp., w tym w szczególności w zakresie zastosowania przepisów art. 29 ust 1-3 ustawy pzp, 2. Udział w komisji przetargowej w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, w tym wsparcie eksperckie Zamawiającego - w zakresie konsultacji SIWZ, w tym wzoru umowy na roboty budowlane, identyfikacji zakresu czynności w ramach zamówienia na roboty budowlane, udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania do SIWZ, analizy i oceny ofert, w tym kosztorysów ofertowych, oceny konieczności uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonych przez wykonawców ofert, wskazania omyłek w ofertach i sposobu ich poprawy, oceny zasadności i konieczności odrzucenia ofert lub wykluczenia wykonawców, rekomendacji wyboru najkorzystniejszej oferty, 3. przygotowanie procesu inwestycyjnego, 4. zarządzanie, kierowanie i pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, 5. prowadzenie rozliczeń bieżących w trakcie realizacji inwestycji. 6. rozliczenie końcowe inwestycji i przygotowanie środków trwałych, 7. obsługę okresu gwarancyjnego wykonanych robót z tytułu gwarancji jakości i rękojmi. 

Główny kod CPV: 71247000-1
Całkowita wartość zamówienia:
Wartość bez VAT: 63414,63 PLN

Zdolność techniczna lub zawodowa Oferenta: 
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. W tym zakresie Zamawiający, stawiając następujące minimalne warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, wymaga, aby Wykonawca wykazał, że: 1. wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu (zarządzanie i nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych) w specjalnościach konstrukcyjno-budowlanej i elektrycznej w ramach inwestycji polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku użyteczności publicznej oraz wartości kosztorysowej robót budowlanych co najmniej 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) brutto. 1.1 Jako datę wykonania (tj. zakończenia) usługi zarządzania i nadzoru Zamawiający rozumie datę wykonania (tj. zakończenia) robót budowlanych, bez obsługi okresu gwarancyjnego. 1.2 UWAGA: budynek użyteczności publicznej, o którym mowa w pkt. 1, należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422). przez specjalność elektryczną należy rozumieć specjalność instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 2. w okresie realizacji zamówienia będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: 2.1 Kierownikiem Zespołu, który musi posiadać łącznie: 2.1.a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, 2.1.b) co najmniej 5 lat doświadczenia jako inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 2.1.c) doświadczenie w zakresie należytego zarządzania (w tym kierowania zespołem ludzi) co najmniej 1 (jednym) kontraktem związanym z realizacją inwestycji dotyczącej budowy, przebudowy lub rozbudowy obiektu budowlanego (budynku użyteczności publicznej). 2.2 Inspektorem nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, który musi posiadać łącznie: 2.2.a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, 2.2.b) co najmniej 5 lat doświadczenia jako inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 2.2.c) doświadczenie w zakresie należytego wykonania co najmniej 1 (jednej) usługi w zakresie pełnienia funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej przy budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu budowlanego (budynku użyteczności publicznej). 2.3 Inspektorem nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, który musi posiadać łącznie: 2.4.a) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 2.4.b) co najmniej 5 lat doświadczenia jako inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. UWAGA: Zamawiający przewiduje, że obowiązek dotyczy wyłącznie okresu wykonywania prac objętych nadzorem inwestorskim w branży elektrycznej i wskazuje, że zgodnie z harmonogramem rzeczowym zadania przewiduje się, że będzie to okres od listopada 2018 do stycznia 2019. 2.5 Specjalistą ds. rozliczeń i przepływów finansowych posiadającym: 2.6.a) minimum 2 lata doświadczenia w rozliczaniu inwestycji. 

Informacja na temat wadium 
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: 3.1 w pieniądzu, 3.2 w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3.3 w gwarancjach bankowych, 3.4 w gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5 w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu. Bank Millenium 42 1160 2202 0000 0000 6191 5827 z dopiskiem „Pełnienie funkcji INŻYNIERA KONTRAKTU w ramach realizacji zadania „Modernizacja dawnego kościoła NMP – obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu” - WADIUM” 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym. 6. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu (oryginał dokumentu) należy dołączyć do składanej oferty (zaleca się nie wpinać na trwale tego dokumentu do całości oferty) lub zdeponować w sekretariacie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 7. Z dokumentu wadialnego złożonego w formie innej niż pieniądz musi wynikać wprost bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium na pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego, wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie Pzp. 8. Przedłożona przez Wykonawcę gwarancja lub poręczenie nie może zawierać postanowień na mocy których, Gwarant / Poręczyciel byłby uprawniony do merytorycznego badania zasadności żądania wypłaty. 9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli Wykonawca nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy. 10. Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 11. Zamawiający zatrzyma wadium na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kryteria 
Cena brutto: 60
Stawiennictwo: 40

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-08-22, godzina: 12:00


powrót drukuj artykuł